Thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng

04/12/2023
Thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 04/12/2023 Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng. Cuộc họp do đồng chí Bùi Thị Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì cuộc họp, tham dự có đại diện của cơ quan chủ trì soạn thảo, đại diện các Bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Tại buổi họp thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng: những nội dung cơ bản của dự thảo, trong đó đã phân cấp cụ thể về kinh phí theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 10/7/2023 ngày 10/7/2023 của Chính phủ để bố trí ngân sách trung ương mua, bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng đến kho tuyến tỉnh, triển khai hoạt động tiêm chủng tại tuyến trung ương; các hoạt động triển khai tiêm chủng tại các tỉnh, thành phố do ngân sách địa phương chi trả. 


 
Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng thẩm định tập chung cho ý kiến vào một số vấn đề cụ thể như:
Một là, sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 7 về tổng hợp nhu cầu vắc xin trong tiêm chủng mở rộng: Theo đó, yêu cầu các cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng tuyến huyện, tuyến tỉnh tổng hợp nhu cầu vắc xin trong tiêm chủng mở rộng gửi Sở Y tế trước ngày 30/05 hàng năm và các Sở Y tế tổng hợp gửi về Bộ Y tế trước 30/6 hàng năm để Bộ Y tế tổng hợp và gửi đi trước 30/07 hàng năm.
Hai là, sửa đổi khoản 2 Điều 14 về ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động tiêm chủng theo phân cấp ngân sách nhà nước: Theo đó ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí mua vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc và kinh phí bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng đến tuyến tỉnh, đầu tư hệ thống dây chuyền lạnh, các hoạt động triển khai tiêm chủng tuyến trung ương và chi trả bồi dưỡng với trường hợp bị tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng người được tiêm chủng khi sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch. Ngân sách địa phương bảo đảm việc tổ chức triển khai hoạt động tiêm chủng tại địa phương, hệ thống dây chuyền lạnh tuyến tỉnh và các hoạt động triển khai tiêm chủng khác.
Ba là, sửa đổi khoản 2 Điều 21 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân: Theo phân cấp về sử dụng kinh phí Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động tiêm chủng trên địa bàn theo quy định.
Bốn là, bổ sung khoản 6 Điều 22 về trách nhiệm của Bộ Y tế về lập kế hoạch, xác định nhu cầu: Bộ Y tế hướng dẫn địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vắc xin theo từng chủng loại, cơ cấu vắc xin cần thiết, lộ trình tiếp nhận từng loại vắc xin đảm bảo lộ trình tăng số lượng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Năm là, bổ sung khoản 7 Điều 22 về trách nhiệm của Bộ Y tế về tổ chức mua vắc xin: Bộ Y tế tổ chức mua vắc xin tiêm chủng mở rộng theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời…
Kết luận cuộc họp, bà Bùi Thị Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định./.