Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19

19/11/2021
Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19
Sáng ngày 19/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 chủ trì Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn còn có một số đại biểu dự họp trực tiếp và 82 đại biểu dự họp thông qua hình thức trực tuyến.
Theo đó, mục đích của Diễn đàn nhằm trao đổi ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức hoạt động Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, đồng thời trao đổi về Kế hoạch, các hoạt động xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ  pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022.
Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Nguyễn Thanh Tú đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vụ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho biết, điều đó được nhấn mạnh tại nội dung Văn kiện Đại hội XIII về: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giải quyết tranh chấp thương mại; Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia, mang tính liên ngành, liên vùng.
 

 
Thông qua Diễn đàn, Vụ trưởng Nguyễn Thanh Tú hy vọng các đại biểu trao đổi, thảo luận tích cực nhằm nhận diện những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp dài hạn kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nền kinh tế.
 

 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày một số tham luận với nội dung quan trọng, như: Thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030; Bài học kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ mô hình “Café doanh nhân sáng thứ 7” và kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030…
 
 
N.D