Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2006

06/03/2006
Ngày 2-3-2006, Chính phủ ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/&file=266693.doc"  Nghị quyết số 03/2006/NQ -CP /a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2006 do Thủ tướng Phan Văn Khải ký. Nội dung nêu rõ: Trong hai ngày 27 và 28-2-2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2, bàn và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại trình Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010.
Giao Bộ Thương mại tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp, hoàn chỉnh Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình; dự án Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình; dự án Luật Đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình; dự án Luật Cư trú do Bộ Công an trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về các dự án Luật nói trên.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Công chứng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Đê điều; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyển Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Cư trú; Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả xin ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại báo cáo về một số vấn đề cần quan tâm trong đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

a) Chính phủ nhất trí thông qua dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

b) Bộ Thương mại chủ trì, khẩn trương soạn thảo văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về nội dung các công việc cần phải hoàn thành phục vụ cho kết thúc đàm phán gia nhập WTO để các Bộ, ngành thực hiện. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo xử lý ngay các vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Bộ, cơ quan mình phụ trách để sớm kết thúc đàm phán gia nhập WTO với các đối tác theo đúng tiến độ và lộ trình đã đề ra.

4. Chính phủ đã xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hai  tháng đầu năm 2006 và kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 2 năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 02 năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại trình.
Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt các giải pháp trong Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP, tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy xuất khẩu; kiềm chế tốc độ tăng giá trong tầm kiểm soát của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông; phấn đầu thực hiện tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006 ngay từ quý đầu


(TTXVN)