Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2006

14/02/2006
Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2006 - 2010. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2006, đưa công tác tư pháp tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2006,