Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

05/11/2008
Theo nội dung Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) số 21/KH-VKSTC-V8 ngày 17/4/2008 của Ban soạn thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) thì Bộ Tư pháp được phân công nhiệm vụ tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 trong toàn ngành; tổng hợp, nêu rõ những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; kiến nghị, đề xuất phương hướng hoàn thiện.

Ngày 27/10/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3489/KH-BTP về việc tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trong ngành tư pháp, trong đó có: “Yêu cầu Thi hành án dân sự các tỉnh báo cáo về thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự ở địa bàn mình, nhất là các quy định của Bộ luật liên quan đến thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định về dân sự trong vụ án hình sự; nêu bật những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định này và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung” và giao cho Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trong ngành tư pháp; Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thực tiễn thi hành Bộ luật tụng hình sự ở địa bàn mình nhất là các quy định của Bộ luật liên quan đến thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định về dân sự trong vụ án hình sự theo đúng nội dung, tiến độ; tổng hợp tình hình thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự trên cơ sở các báo cáo của Thi hành án dân sự các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trước 30/11/2008.

          Vì vậy, ngày 04 tháng 11 năm 2008, Cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 1415/THA-HCTHTV yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự ở địa bàn mình theo yêu cầu nêu trên. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự của các cơ quan thi hành án dân sự cần tập trung vào những nội dung chính sau đây:

          I. KẾT QUẢ 5 NĂM THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

          1. Công tác quán triệt, triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

          2. Kết quả thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự

          a) Kết quả thi án đối với hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết khác về dân sự trong bản án, quyết định của Toà án về vụ án hình sự (Thống kê theo mẫu kèm theo - Phụ lục số I, II và III)

          - Hình phạt tiền: Nêu rõ hình phạt chính gồm bao nhiều việc, với số tiền phải thi hành án là bao nhiêu; hình phạt bổ sung gồm bao nhiều việc, với số tiền phải thi hành án là bao nhiêu

          - Tịch thu tài sản:

          - Tiêu huỷ tang vật, tài sản:

          - Án phí: Nêu rõ tổng số và phân tích: Án phí hình sự, án phí dân sự trong hình sự.

          - Miễn, giảm khoản án phí tiền phạt (Phụ lục số IV)

- Các quyết định về dân sự trong hình sự:

+ Bồi thường thiệt hại

+ Các quyết định khác về dân sự trong hình sự

          b) Các kết quả khác: Về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, mối quan hệ phối hợp, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kho vật chứng v v…

          II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập

a) Số lượng việc và tiền thi hành án trong vụ án hình sự tồn đọng (Phụ lục số V).

- Có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong: …việc, với số tiền ……đồng.

- Chưa có điều kiện thi hành: …việc, với số tiền ……đồng, thể hiện ở các dạng sau đây: Hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ

Nêu ví dụ 01 vụ điển hình.

b) Về quy định của định của pháp luật (nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập nào của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành) về: thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục v v…

c) Về cơ chế quản lý, thi hành án

          d) Về mối quan hệ giữa cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án hình sự, các cơ quan, tổ chức khác.

………..

          2. Nguyên nhân

          a) Nguyên nhân chủ quan

          b) Nguyên nhân khách quan

          III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

          (Cần nêu cụ thể những nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung vấn đề gì; tại điều, khoản, điểm nào của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành và lý do vì sao) ?

           Do thời gian gấp, yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung hoàn thành báo cáo và gửi về Cục Thi hành án dân sự chậm nhất trước ngày 20/11/2008 theo hình thức công văn, fax: 04.3.8454658, gửi thư điện tử đến địa chỉ email: tuanla@moj.gov.vn.

          Các cơ quan thi hành án dân sự cần tải mẫu thống kê kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để thuận lợi cho việc thống kê.

Anh Tuấn