Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg

23/10/2008
Ngày 22/10/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 729/BTP-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg

Căn cứ Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn;

Căn cứ Thông tư số 88/2008/TT-BTC ngày 14/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn;

Bộ hướng dẫn việc xác định đối tượng, nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2008 như sau:

1. Đối tượng hưởng và mức trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg:

a) Đối tượng hưởng trợ cấp khó khăn: Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả công chức dự bị) có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống.

b) Mức trợ cấp khó khăn: Mức 270.000 đồng/người, trả theo kỳ lương trong 3 tháng (tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2008), kể từ ngày 01/10/2008 (mỗi tháng 90.000đồng/người).

2. Về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg: Nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn được xác định căn cứ vào số đối tượng nêu trên có mặt tại thời điểm ngày 01/10/2008 và mức trợ cấp 270.000đồng/người. Mức trợ cấp này được trả theo kỳ lương trong 3 tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

3. Về xác định nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg:

a) Các đơn vị có nguồn cải cách tiền lương tăng thêm năm 2008 chưa sử dụng hết (phần còn lại sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 166/2007/NĐ-CP trong năm 2008) lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg được chủ động sử dụng nguồn này để chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình.

b) Các đơn vị mà nguồn cải cách tiền lương tăng thêm năm 2008 không còn hoặc nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg được bổ sung phần chênh lệch thiếu để đảm bảo nguồn thực hiện. Trong khi chờ được bổ sung kinh phí, các đơn vị chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2008 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ quy định để kịp thời chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức.

c) Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi thực hiện cải cách tiền lương. Kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg trong năm 2008 được hạch toán vào mục 108, tiểu mục 99. Kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg trong năm 2009 được hạch toán vào Mục 6400, tiểu mục 6449 (theo Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2009).

4. Về chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn thực hiện trợ cấp khó khăn:

Các đơn vị dự toán cấp II có  trách nhiệm xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg trong quý IV năm 2008 gửi Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 04 tháng 11 năm 2008 (kể cả các đơn vị có đủ nguồn thực hiện cũng phải gửi báo cáo). Đồng thời gửi kèm file dữ liệu vào địa chỉ: ptphuong@moj.gov.vn.

(Các đơn vị lập báo cáo theo biểu mẫu số 1, 2 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn)

Bộ thông báo để đơn vị biết và thực hiện.