Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

10/10/2008
Ngày 9/10/2008, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 1934/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1424/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng; bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Tư pháp trái với Quyết định này