Công văn yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo số lượng biên chế

09/10/2008
Ngày 07 tháng 10 năm 2008 Bộ Tư pháp có Công văn số 700/BTP-KHTC yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo số biên chế được giao, số biên chế thực hiện và số lượng máy vi tính hiện có tính đến thời điểm ngày 01/10/2008, để có cơ sở giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 cho các đơn vị theo đúng thời gian quy định.

Một số lưu ý khi lập báo cáo:

- Số báo cáo phải chi tiết theo từng Thi hành án cấp huyện trực thuộc;

- Báo cáo kèm theo Quyết định phân bổ biên chế của Giám đốc Sở Tư pháp. Đối với biên chế được bổ sung năm 2008 nếu chưa có quyết định phân bổ biên chế của Giám đốc Sở Tư pháp cho cấp huyện thì tạm thời cộng vào số biên chế của Thi hành án cấp tỉnh, đồng thời ghi rõ ở phần ghi chú.

Lưu ý: Thời gian gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20 tháng 10 năm 2008