Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

06/10/2008
Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản về cán bộ, công chức. Tuy nhiên, có một số vấn đề mặc dù đã được pháp luật quy định nhưng vẫn còn chung chung hoặc có những vấn đề không phù hợp với đặc thù riêng của Ngành.thi hành án Vì vậy, việc hướng dẫn những vấn đề này có ý nghĩa quan trọng cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

Thông tư số 555/TT-THA ngày 10/6/1993 của Bộ Tư pháp được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/CP của Chính phủ và Chỉ thị số 266/TTg ngày 2/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự đến nay không còn phù hợp với tình hình mới nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản nào thay thế.

Xuất phát từ các yêu cầu trên, việc Bộ trưởng Hà Hùng Cường ký ban hành Thông tư 06/2008/TT-BTP ngày 26/9/2008 để hướng dẫn một cách thống nhất, toàn diện trình tự thủ tục thực hiện công tác tổ chức cơ quan thi hành án là hết sức cần thiết.Ngày 26/9/2008 Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký và ban hành Thông tư  số 06/2008/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương (sau đây gọi là Thông tư số 06/2008/TT-BTP) thay thế Thông tư số 555/TT-THA ngày 10/6/1993 .

Cục Thi hành án dân sự, trân trọng giới thiệu cơ cấu của Thông tư số 06/2008/TT-BTP kèm toàn văn để bạn đọc và các cán bộ làm công tác tổ chức tiện theo dõi, sử dụng.         

THÔNG TƯ GỒM 7 PHẦN: hướng dẫn chi tiết thống nhất và toàn diện các trình tự thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên; nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ công chức...

            Phần thứ nhất: Tuyển dụng, tiếp nhận công chức.

Phần thứ hai: Nâng bậc lương, chuyển xếp lương, nâng ngạch,chuyển ngạch,chuyển loại công chức.

Phần thứ ba: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ Trưởng Thi hành án, Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh, giao Quyền trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ.

Phần thứ tư: Điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công chức.

Phần thứ năm: Xử lý kỷ luật công chức.

Phần thứ sáu: Giải quyết chế độ thôi việc cho công chức.

Phần thứ bảy: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. 

Trần Minh Phượng - Cục THADS