Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp

03/11/2008
Triển khai thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-BTP ngày 9/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, ngày 3/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2008/&file=QD2093.doc"Quyết định số 2093/QĐ-BTP/a ngày 3/11/2008 về việc thay đổi nhân sự của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp. Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền được cử thay Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Trước đó, tháng 11/2007, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đã được kiện toàn theo Quyết định số số 900/QĐ-BTP với 11 thành viên, bao gồm lãnh đạo của một số đơn vị và đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007) và các quy định của pháp luật về bảo đảm dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Bộ, ngành.

Vụ Tổ chức cán bộ