Công văn về việc tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn

30/10/2008
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4736/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 7 năm 2008 về việc tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17 tháng 9 năm 2008, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp như sau:

1. Các đơn vị dự toán thuộc Bộ và Thi hành án dân sự địa phương tạm dừng mua sắm các loại phương tiện, tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên.

2. Đối với một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp, việc mua sắm tài sản đã được phê duyệt kết quả trúng thầu và đã ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp hoặc ký hợp đồng mua sắm tài sản (đối với hoạt động mua sắm không qua đấu thầu) trước ngày Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà trong Hợp đồng có điều khoản quy định việc bên mua phải ứng trước một phần tiền mà thực tế bên mua đã ứng cho bên bán hoặc quy định bên mua phải bồi hoàn trong trường hợp tự ý không thực hiện hợp đồng thì tiếp tục được thực hiện hợp đồng đã ký;

- Đối với các trang thiết bị, phương tiện làm việc thực hiện theo đề án như máy photocopy, máy vi tính, xe máy, Bộ tổ chức mua sắm tập trung theo Quyết định 179/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế mua sắm tài sản tập trung tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Trong trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn làm hư hỏng tài sản đã được trang bị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị hoặc cần trang bị tài sản để đảm bảo điều kiện làm việc tối thiểu của đơn vị mà giá trị tài sản lớn hơn 50 triệu đồng, thì đơn vị báo cáo Bộ để được xem xét, giải quyết;

- Trên cơ sở cân đối ngân sách năm 2008, Bộ sẽ tổ chức mua xe ô tô bán tải phục vụ công tác đặc thù của cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo văn bản thoả thuận số 12409/BTC-QLCS ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính.

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 2 sao gửi Công văn này cho đơn vị dự toán cấp 3 để thực hiện, đồng thời gửi 01 bản cho Kho bạc nhà nước cùng cấp để kiểm soát.

          Bộ thông báo cho đơn vị biết để tổ chức thực hiện.