Công văn của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2008/TT-BTP

16/07/2008
Ngày 10/7/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 2159/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/TT/2008/&file=TT01_2008_BTP.doc"Thông tư số 01/2008/TT-BTP/a. Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số quy định của a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/&file=ND158.DOC"Nghị định số 158/2005/NĐ-CP/a ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, đã được đăng trên Công báo Chính phủ số 363 và số 364 ra ngày 24/6/2008.
Thông tư số 01/2008/TT-BTP sẽ có hiệu lực vào ngày 09/7/2008. Bộ Tư pháp thông báo cho các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước được biết để các địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện trong địa phương mình.