Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam 17/03/2009

Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (sau đây gọi là Quỹ) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam. Ngày 9/3/2009, Bộ Tài Chính ban hành a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=84310"Thông tư số 41/2009/TT-BTC/a hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

Thông báo Quyết định phân công xây dựng đề án, văn bản năm 2009 16/03/2009

Ngày 16 tháng 3 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 556/QĐ-BTP ban hành kèm theo Bản phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2009 (gọi tắt là Quyết định phân công).

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 12/03/2009

Ngày 12 tháng 3 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 545/QĐ-BTP ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 (gọi tắt là Kế hoạch). Văn phòng trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện Kế hoạch nêu trên.

Công văn về việc góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả công tác từ 23/01/2009 đến 13/3/2009 và nhiệm vụ công tác đến hết tháng 03/2009 09/03/2009

Chuẩn bị cho Cuộc họp giao ban cán bộ cấp Vụ ngày 13/3/2009, Văn phòng đã xây dựng Dự thảo Báo cáo kết quả công tác từ 23/01/2009 đến 13/3/2009 và nhiệm vụ công tác đến hết tháng 3/2009 (kèm các Phụ lục). Dự thảo Báo cáo đã được gửi vào hộp thư điện tử của các đơn vị, đồng thời được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (Trang Thông tin điều hành – Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 06/03/2009

Ngày 26/02/2009 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 468/QĐ-BTP ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Công văn về việc áp dụng Đề án Nâng cao chất lượng thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án, dự thảo VBQPPL 05/03/2009

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-BTP ngày 22 tháng 10 năm 2008), Bộ sẽ ban hành Quy chế mới về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Quy chế thẩm định hiện hành ban hành kèm theo Quyết định số 280/1999/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 27 tháng 9 năm 1999).

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg 04/03/2009

Ngày 2/3/2009, Bộ Tư pháp có Công văn số 62/BTP-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ; Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg