Công văn đề nghị góp ý Báo cáo giao ban lãnh đạo cấp vụ ngày 05/6/2009 03/06/2009

Để phục vụ cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ ngày 05/6/2009, Văn phòng Bộ đã chuẩn bị dự thảo Báo cáo kết quả công tác từ 17/3/2009 đến 05/6/2009 và nhiệm vụ công tác đến hết quý III/2009. Văn phòng Bộ đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Báo cáo nêu trên (đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang Thông tin điều hành, mục Văn bản của các đơn vị lấy ý kiến).

Công văn về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 27/05/2009

Để chuẩn bị cho việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1676/BTP-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.yêu cầu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2009.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch năm 2009 triển khai Đề án Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 26/05/2009

Ngày 21/5/2009, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/KE+HOACH/&file=Quyet+dinh+1050+duyet+Ke+hoach.doc" Quyết định số 1050/QĐ-BTP/a về việc ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/KE+HOACH/&file=Ke+hoach+2009.doc" Kế hoạch năm 2009/a triển khai Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015” của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 21/05/2009

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và các biện pháp thi hành Luật, đổi mới một bước quy trình lập pháp, lập quy nhằm nâng cao chất lượng của VBQPPL.

Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và 2008 18/05/2009

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và năm 2008, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của đơn vị năm 2007 và 2008 theo các biểu mẫu đính kèm.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ 18/05/2009

Ngày 15/5/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2009/&file=QD_VuTCCB.doc"Quyết định số  999/QĐ-BTP/a quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ. Sau đây là một số nội dung cơ bản của quyết định này.

Hội nghị liên tịch giữa Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội: Hà Nội đề nghị sớm xây dựng Luật Thủ đô 14/05/2009

“Hiệu lực của Pháp lệnh Thủ đô còn chưa cao. Pháp lệnh bị ràng buộc về thứ bậc hiệu lực pháp lý của các luật có liên quan nên chưa tạo ra được căn cứ pháp lý cụ thể, có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện”. Từ lý do này, tại Hội nghị liên tịch giữa Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội hôm qua (13/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành Luật Thủ đô.

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp 13/05/2009

Ngày 28/4/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 880/QĐ-BTP ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp