Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 17/02 đến 23/02/2014

15/02/2014
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Công chứng sửa đổi; Luật Hộ tịch; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật ngân sách (sửa đổi); Luật An toàn thông tin; Đề án thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư.

2. Tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam; Đoàn Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức.