Thông cáo báo chí về Báo cáo thi hành Luật Thủ đô 11/10/2019

Ngày 10/10/2019, một số cơ quan báo chí đã đưa tin về Báo cáo số 296/BC-CP ngày 19/7/2019 của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô, trong đó có nội dung về một số số liệu liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp xin thông tin như sau:

Thông báo về kết quả kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 24/12/2018

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng, và Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018”, ngày 22/12/2018, Bộ Tư pháp đã hoàn thành kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018.

Thông cáo báo chí về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 24/12/2018

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng, ngày 07/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018” (kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-BTP).