Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 30/12 đến 05/01/2014

28/12/2013
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Công chứng; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; Đề án về xử lý vi phạm hành chính báo cáo việc chuẩn bị Chuyên đề "Tình hình triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính".

2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.