Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 25/11 đến 01/12/2013

26/11/2013
 

 

            1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Dạy nghề; Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (thay thế Nghị định số 13) và Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (thay thế Nghị định số 14); Nghị định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc; Nghị định thay thế Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Tư pháp; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nhiễm và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV.

2. Tiếp xã giao Liên đoàn luật sư Nhật Bản.

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo: Hội nghị tổng kết Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp; Hội nghị sơ kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Hội thảo: Một số vấn đề về dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).