Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 14/10 đến 20/10/2013

20/10/2013
 

          1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Công chứng (sửa đổi); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành Tư pháp; Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; Đề án "Xây dựng công cụ đánh giá tác động, rà soát thủ tục hành chính và phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính"; Báo cáo về tình hình triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

2. Tổ chức các hội thảo: Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố, công khai, niêm yết thủ tục và chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và việc đánh giá tình hình kiểm soát thủ tục hành chính;  Hội thảo đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của Tập đoàn kinh tế nhà nước - Những vấn đề pháp lý cần hoàn thiện.

3. Gặp mặt các Đại biểu Quốc hội đã và đang công tác trong ngành Tư pháp và Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Tiền Giang, Long An.