Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 30/9 đến 06/10/2013

30/09/2013
 

 

            1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Nghị định quy định chi tiết Luật Hoà giải cơ sở; Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai, thực hiện luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13 đến tháng 7/2013.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Vụ Pháp luật quốc tế.