Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 07/10 đến 13/10/2013

04/10/2013
 

 

            1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; Thông tư về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Đề án đổi mới công tác thi đua khen thưởng Ngành Tư pháp và Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương Ngành Tư pháp; Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện quản lý thống nhất công tác xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo phục vụ giám sát của Quốc hội về thi hành luật, pháp lệnh.

2. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án về quản lý công tác thi hành án; Tọa đàm: “Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thực tiễn và một số đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 1999”.