Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 18/11 đến 24/11/2013

18/11/2013
 

           Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Nghị định quy định chi tiết Luật Hòa giải ở cơ sở và một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Thông tư hướng dẫn thủ tục tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở nước ngoài có nhu cầu chăm sóc đặc biệt; Thông tư quy định chi tiết về kỹ thuật pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.