Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 28/10 đến 03/11/2013

25/10/2013
 

            1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Nghị định về hòa giải thương mại; Nghị định về cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng về biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp; Thông tư hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư hướng dẫn khiếu nại, tố cáo trong bồi thường nhà nước; Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề công chứng; Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên - Môi trường về bán đấu giá quyền sử dụng đất; Thông tư hướng dẫn Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Đề án thực trạng và giải pháp chống tiêu cực trong các hoạt động tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý.

2. Tổ chức Lớp tập huấn về quy trình ra Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Gặp mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.