Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 23/12 đến 29/12/2013

21/12/2013
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định thay thế Nghị định số 79/2007NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Thông tư hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Đề án thành lập Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014 và Công bố Quyết định Ngày truyền thống thi hành án dân sự.