Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 10/02 đến 16/02/2014

12/02/2014
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Công chứng sửa đổi; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Ban hành quyết định hành chính; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung Luật dược; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Nghị định về cấp ý kiến pháp lý; Thông tư hướng dẫn nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư hướng dẫn thực hiện chế định trợ giúp pháp lý; Đề án thực hện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh năm 2014 và Quốc hội khóa XIII.

2. Gặp mặt các Đại sứ, các nhà tài trợ nhân dịp đầu xuân năm 2014.