Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 20/01 đến 26/01/2014

20/01/2014
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Đề án thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tổ chức các hội nghị: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ; Hội nghị triển khai công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực năm 2014; Hội nghị triển khai công tác của Tổng Cục thi hành án dân sự; Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Cục Bổ trợ tư pháp; Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Hội nghị triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2014.

3. Tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.