Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 13/01 đến 19/01/2014

10/01/2014
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Thông tư số 14/2010 về việc hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết tại các cấp chính quyền; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 8/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ chức các hội nghị: Hội nghị triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2014; Hội nghị triển khai công tác thanh tra 2014; Hội nghị sơ kết Chiến lược trợ giúp pháp lý; Hội nghị triển khai công tác nuôi con nuôi 2014; Hội nghị triển khai công tác pháp chế 2014; Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2014.

3. Tiếp Chủ tịch danh dự Viện KAS; Tiếp Cố vấn đặc biệt về các vấn đề trẻ em của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Tiếp xã giao Vụ trưởng Vụ Hòa bình, dân chủ, nhân quyền của Tổ chức quốc tế pháp ngữ.