Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

27/06/2023
Theo quy định tại Quyết định số 1156/QĐ-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:
Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ; tổ chức triển khai thi hành pháp luật về tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (sau đây gọi là Vụ) có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm và hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.
2. Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược và các dự án, giải pháp trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc lĩnh vực hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ.
3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng và các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch trong lĩnh vực hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và công vụ (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này) và các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác do Lãnh đạo Bộ giao.
4. Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ.
5. Là đầu mối tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Bộ.
6. Theo dõi chung và báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về tiếp cận thông tin; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp việc cung cấp thông tin, tình hình cung cấp thông tin của cơ quan.
7. Theo dõi việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ, đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc mang tính hệ thống, liên ngành trong thi hành pháp luật thuộc phạm vi chức năng của Vụ.
8. Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
9. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ chuẩn bị ý kiến pháp lý nhằm tháo gỡ các vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ.
10. Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Bộ tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.
11. Thực hiện công tác kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
12. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ theo quy định pháp luật.
13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng của Vụ theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
14. Thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong việc cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ.
15. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh mạng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ theo quy định pháp luật.
16. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ theo quy định pháp luật.
17. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật và của Bộ.
18. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý đội ngũ công chức của đơn vị theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Vụ:
Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng. Số lượng Phó Vụ trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ.
Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ.
Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Vụ; được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các tổ chức thuộc Vụ:
- Phòng Pháp luật hình sự;
- Phòng Pháp luật hành chính và Tổng hợp;
- Phòng Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước và công vụ.
Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc Vụ do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức thuộc Vụ do Vụ trưởng quy định.
2. Biên chế công chức của Vụ thuộc biên chế công chức của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
- Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 04.62739405
- Fax: 04.62739359
- Thư điện tử: plhshc@moj.gov.vn
- Lãnh đạo:
 
  Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng
   Địa chỉ: Phòng 205 - Nhà số 2
   Điện thoại: 04.62739401
   Thư Điện tử: thoantk@moj.gov.vn

 

 
Trần Văn Dũng
   Địa chỉ: Phòng 103 - Nhà số 2
   Điện thoại: 04.62739408
   Thư Điện tử: tvdung@moj.gov.vn

 
 


 

 

 
Nguyễn Thị Hạnh
   Địa chỉ: Phòng 104 - Nhà số 2
   Điện thoại: 04.62739403
   Thư Điện tử: hanhnt@moj.gov.vn
 


​​