Học viện Tư pháp

26/06/2023

Theo quy định tại Quyết định số 1115/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp, Học viện Tư pháp có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng 
Học viện Tư pháp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu; đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng luật sư phục vụ hội nhập quốc tế; bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý cho các chức danh tư pháp, công chức, viên chức và theo nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và nhu cầu xã hội; tư vấn pháp luật.
Học viện Tư pháp (sau đây gọi là Học viện) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Học viện có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là Judicial Academy (viết tắt là JA).
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Học viện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản theo phân công của Lãnh đạo Bộ hoặc theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan.
2. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm, hàng năm của Học viện; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.
3. Tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện.
4. Về đào tạo, bồi dưỡng
a) Đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghiệp vụ thi hành án dân sự, nghề luật sư, nghề công chứng, nghề đấu giá và các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp (thẩm tra viên thi hành án dân sự, thư ký thi hành án dân sự, trợ giúp viên pháp lý, đăng ký viên biện pháp bảo đảm, thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ thừa phát lại, công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp, trọng tài viên thương mại, hòa giải viên thương mại, quản tài viên), công chức tư pháp - hộ tịch và các chức danh khác theo quy định của pháp luật; đào tạo chung nguồn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại; đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.
b) Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, hội nhập quốc tế để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp và công chức, viên chức, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu; bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý.
d) Tổ chức biên soạn, thẩm định, phát hành giáo trình, sách tham khảo, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện theo quy định pháp luật; biên dịch sách tham khảo và các tài liệu khác phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.
đ) Quản lý học viên; thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định pháp luật.
e) Cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định pháp luật.
5. Về nghiên cứu khoa học
a) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học; ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.
b) Quản lý, phát hành Tạp chí Nghề luật theo quy định của Luật Báo chí và các quy định có liên quan của Đảng và Nhà nước.
6. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện.
7. Xây dựng và phát triển tư liệu, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
8. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện.
9. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
10. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê trong lĩnh vực  thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện.
11. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
12. Thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh mạng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
13. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật và của Bộ.
14. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động của Học viện theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
1. Cơ cấu tổ chức của Học viện gồm:
a) Lãnh đạo Học viện:
Lãnh đạo Học viện gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện.
Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Học viện, được Giám đốc phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc các nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo do Giám đốc Học viện ban hành.
c) Các đơn vị thuộc Học viện:
- Khoa Đào tạo Luật sư;
- Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư;
- Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự;
- Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác;
- Phòng Đào tạo và Công tác học viên;
- Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Quản trị;
- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ;
- Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo;
- Trung tâm Thông tin - Thư viện;
- Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế.
Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phục vụ hoạt động của Cơ sở.
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế là đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật.
Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Học viện do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Học viện do Giám đốc quy định.
d) Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và đoàn thể:
- Đảng bộ Học viện;
- Công đoàn Học viện;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện;
- Chi hội Cựu chiến binh Học viện;
- Chi hội Luật gia Học viện.
Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và đoàn thể của Học viện được thành lập, tổ chức và hoạt động theo điều lệ Đảng, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội, quy định của Hiến pháp và pháp luật.
2. Số lượng người làm việc của Học viện Tư pháp thực hiện theo quy định pháp luật.
- Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

​- Điện thoại: 04.37566129 - 107

- Thư điện tử: vthvtp@moj.gov.vn

- Website: http://www.hocvientuphap.edu.vn



​​