Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

26/06/2023

Theo quy định tại Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (sau đây gọi là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là National Centre for Criminal Record (viết tắt là NCCR).
Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn
Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Về quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp:
a) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước;
b) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp);
c) Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Sở Tư pháp cung cấp;
d) Tiếp nhận Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cung cấp;
đ) Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp;
e) Lập Lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền;
g) Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam kết án theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp do Bộ trưởng giao, gồm:
a) Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản theo phân công của Lãnh đạo Bộ hoặc theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan;
b) Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm, hàng năm của Trung tâm; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành Tư pháp;
c) Tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
d) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn việc sử dụng các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về lý lịch tư pháp;
đ) Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ;
e) Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lý lịch tư pháp;
g) Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ;
h) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
3. Thực hiện kiểm tra, thanh tra nội bộ, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
4. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định pháp luật.
5. Thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
6. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh mạng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
7. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm theo quy định pháp luật và của Bộ.
8. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức số lượng người làm việc
1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
a) Lãnh đạo Trung tâm:
Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.
Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các tổ chức thuộc Trung tâm:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin;
- Phòng Dữ liệu lý lịch tư pháp.
Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc Trung tâm do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.
2. Số lượng người làm việc của Trung tâm thực hiện theo quy định pháp luật.

- Địa chỉ: Tầng 6 - Nhà A - Học viện Tư pháp - Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 04.62739492

- Fax: 04.62739495

- Thư điện tử: ttlltp@moj.gov.vn​​