Cục Công nghệ thông tin

06/07/2017

Theo quy định tại Quyết định số 1468/QĐ-BTP ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, Cục  Công nghệ thông tin có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Điều 1. Vị trí, chức năng
Cục Công nghệ thông tin (sau đây gọi là Cục) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
Cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ sau khi được phê duyệt.
2. Chủ trì xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
3. Rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục.
4. Chủ trì, phối hợp xây dựng, thẩm định, thẩm tra, góp ý, triển khai các dự án, hạng mục về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
5. Về Thông tin điện tử
a) Quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thu thập, xử lý, trao đổi và cung cấp, phát triển nội dung thông tin số, sản phẩm truyền thông đa phương tiện;
c) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trả lời, giải đáp, tư vấn pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định của pháp luật.
6. Về các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng
a) Chủ trì xây dựng, vận hành, nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử trong Bộ, ngành Tư pháp. Phối hợp triển khai, quản lý, tạo lập, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;
b) Xây dựng, quản lý, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ của Bộ, ngành Tư pháp;
c) Tổ chức, triển khai các giải pháp phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp;
d) Chủ trì, phối hợp xây dựng, triển khai nhiệm vụ tin học hóa nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ.
7. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông
a) Quản lý tập trung cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin, viễn thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đảm bảo các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông của Bộ, ngành hoạt động an toàn, thông suốt;
b) Xây dựng, triển khai, vận hành, nghiên cứu phát triển và hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông tập trung của Bộ;
c) Kết nối, liên thông hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Bộ với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
8. Về bảo đảm an toàn thông tin
a) Thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ; thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ, phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của Bộ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
b) Triển khai hệ thống giám sát; tổ chức thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Tổ chức diễn tập và xây dựng phương án ứng phó các nguy cơ, sự cố mất an ninh, an toàn thông tin;
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khắc phục sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trên môi trường điện tử của các đơn vị thuộc Bộ.
9. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.
10. Hướng dẫn, kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
11. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
12. Tổ chức thực hiện việc chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin, viễn thông và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ trưởng.
14. Thực hiện chế độ tài chính - kế toán, quản lý kinh phí, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ.
15. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Cục:
Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và không quá 3 (ba) Phó Cục trưởng.
Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.
Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Cục; được Cục trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các tổ chức trực thuộc Cục:
- Các tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
+ Văn phòng;
+ Phòng Hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin;
+ Phòng Phần mềm và cơ sở dữ liệu.
- Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Thông tin.
Trung tâm Thông tin có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Cục do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định.
2. Biên chế
a) Biên chế công chức của Cục thuộc biên chế công chức của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
b) Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Cục do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập.
- Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 04.62739715
- Fax: 04.62739730
- Thư điện tử: cntt@moj.gov.vn
- Website: http://cntt.botuphap.vn​​