Nhà xuất bản Tư pháp

06/07/2017
Theo quy định tại Quyết định số 1988 /QĐ-BTP ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:
I.Vị trí và chức năng
1. Nhà xuất bản Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, có chức năng xuất bản các xuất bản phẩm nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhà xuất bản chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Nhà xuất bản có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản được mở tại Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.
2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao.
3. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Nhà xuất bản; đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà xuất bản sau khi được phê duyệt.
4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và hoạt động tư pháp thông qua hoạt động của Nhà xuất bản.
5. Thực hiện đăng ký; cấp quyết định xuất bản, tái bản; nộp lưu chiểu; quyết định phát hành đối với các xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm sau:
a) Sách, tài liệu về pháp luật;
b) Sách nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng về kỹ thuật lập pháp;
c) Sách nghiệp vụ, giáo trình, tài liệu tham khảo dùng cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật;
d) Sách văn hoá - xã hội;
đ) Từ điển pháp luật;
e) Các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ;
g) Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.
7. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản.
8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động biên tập, xuất bản, phát hành của Nhà xuất bản.
9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
10. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và của Bộ.
11. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý công chức, viên chức, cộng tác viên và người lao động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
13. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
14. Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định.
15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.
III. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc
1. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Nhà xuất bản gồm có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc, trong đó có Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập và Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập.
Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về xuất bản phẩm và mọi hoạt động của Nhà xuất bản.
Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà xuất bản và trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.
Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Nhà xuất bản; được Giám đốc phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác được phân công.
Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; được Tổng Biên tập phân công trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn công tác được phân công.
b) Các tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản:
- Phòng Tổng hợp - Hành chính;
- Ban Biên tập;
- Phòng Kế hoạch - Sản xuất;
- Phòng Quản lý phát hành;
- Phòng Tài chính - Kế toán.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản do Giám đốc Nhà xuất bản quy định.
Giám đốc Nhà xuất bản xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
2. Số lượng người làm việc của Nhà xuất bản do Bộ trưởng quyết định phân bổ, phù hợp với nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bản.
Ngoài số lượng người làm việc do Bộ trưởng giao, Giám đốc Nhà xuất bản được ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
IV. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác
Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:
1. Nhà xuất bản chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.
2. Nhà xuất bản chịu trách nhiệm độc lập về các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ thì Nhà xuất bản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.
Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà liên quan đến phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản thì Nhà xuất bản có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 
Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Nhà xuất bản với các đơn vị có liên quan, Giám đốc Nhà xuất bản có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.
4. Quan hệ công tác giữa Nhà xuất bản với một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan:
a) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý xuất bản của Bộ Tư pháp theo quy định;
b) Phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp trong việc xuất bản các loại sách, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập;
c) Phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Con nuôi, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ khác có liên quan trong việc xây dựng các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ;
d) Phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ trong việc xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng;
đ) Chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam trong việc tuyên truyền, giới thiệu, phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam;
e) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xây dựng, thực hiện  các kế hoạch; thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật;
g) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc sắp xếp, kiện toàn  tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Địa chỉ: Số 35 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.62632071
- Fax: 04.62632074
- Thư điện tử: nxbtp@moj.gov.vn
- Website: http://nxbtp.moj.gov.vn
 

​​