Tiêu đề

Lãnh đạo bộ qua các thời kỳ

 • Ông Vũ Trọng Khánh

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1945 đến 1946)

 • Ông Vũ Đình Hòe

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1946 đến 1960)

 • Ông Trần Công Tường

  Thứ trưởng Bộ Tư pháp (1948 đến 1958)
  Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1972-1978)

 • Ông Nguyễn Ngọc Minh

  Phó Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1975 đến 1978)
  Quyền Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1978 đến 1979)

 • Ông Trần Quang Huy

  Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (từ 1980 đến 1981)

 • Ông Phan Hiền

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1981 đến 1992)

 • Ông Nguyễn Đình Lộc

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1992 đến 2002)

 • Ông Uông Chu Lưu

  Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ 1998 đến 2002)
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 2002 đến 2007)

 • Ông Hà Hùng Cường

  Thứ trưởng Bộ Tư pháp (1998 đến 2003)
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 2007 đến 04/2016)

 • Ông Lê Thành Long

  Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ 2011 đến 03/2014 và từ 10/2015 đến 04/2016). Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 04/2016 đến nay)