Trường Cao đẳng Luật miền Trung

06/07/2017
Theo Quyết định số 2136/QĐ-BTP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Luật miền Trung như sau:
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.         
 

File đính kèm
​​