Văn phòng Bộ Tư pháp

26/06/2023

Theo quy định tại Quyết định số 1126/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp,  Văn phòng Bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Văn phòng Bộ là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Bộ, ngành; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện các nhiệm vụ về truyền thông đối với hoạt động của Bộ, ngành và quản lý báo chí, xuất bản; tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật.
2. Văn phòng Bộ (sau đây gọi là Văn phòng) có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Văn phòng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Bộ, ngành, đề án, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản theo phân công của Lãnh đạo Bộ hoặc theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc Bộ, ngành khác có liên quan.
2. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm, hàng năm của Văn phòng; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm của ngành Tư pháp.
3. Tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
4. Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
5. Tham mưu giúp Bộ trưởng, các Thứ trưởng trong việc giải quyết các công việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Bộ về chuyên môn và hành chính.
6. Tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Bộ Tư pháp.
7. Tổng hợp, đôn đốc và theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành; tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định việc điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành; tổ chức thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành theo quy định pháp luật và của Bộ.
8. Là đầu mối tổ chức triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
9. Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo quy định.
10. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân tại Bộ Tư pháp theo quy định pháp luật.
11. Tham mưu thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản; công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành theo quy định pháp luật.
12. Thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Bộ Tư pháp theo quy định pháp luật và phân công của Lãnh đạo Bộ; xây dựng Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
13. Tổ chức các sự kiện, hội nghị cấp Bộ, ngành, tiếp đón các đoàn khách trong nước và quốc tế theo quy định pháp luật và phân công của Lãnh đạo Bộ.
14. Thực hiện công tác văn thư, ứng dụng Hệ thống văn bản và điều hành, quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của Bộ Tư pháp theo quy định pháp luật.
15. Thực hiện công tác lưu trữ, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ; tổ chức thu thập, bổ sung, chỉnh lý, bảo quản, số hóa, khai thác, sử dụng, nộp lưu tài liệu lưu trữ theo quy định pháp luật.
16. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp; khu vực phòng thủ, công tác phòng, chống khủng bố, phòng thủ dân sự; công tác bảo vệ, an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp theo quy định pháp luật.
17. Thực hiện công tác y tế, vệ sinh môi trường, công tác quản trị nội bộ trong cơ quan Bộ; đảm bảo phương tiện đi lại, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan Bộ.
18. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật và của Bộ.
19. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Văn phòng, Quy chế văn hóa công sở và các Quy chế khác của Bộ theo quy định.
20. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng theo phân công của Lãnh đạo Bộ.
21. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định pháp luật.
22. Thực hiện công tác kiểm tra; tham gia thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
23. Thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
24. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý công chức, người lao động theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ.
25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức:
a) Lãnh đạo Văn phòng:
Lãnh đạo Văn phòng gồm có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng. Số lượng Phó Chánh Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ.
Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Văn phòng.
Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng; được Chánh Văn phòng phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các tổ chức hành chính thuộc Văn phòng:
- Ban Thư ký;
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Cải cách hành chính - Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Phòng Truyền thông;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Quản trị;
- Văn phòng Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
c) Các tổ chức đặc thù trực thuộc Văn phòng:
- Đội xe;
- Đội Bảo vệ.
2. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức tại điểm b khoản 1 Điều này do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức tại điểm c khoản 1 Điều này do Chánh Văn phòng xem xét, quyết định.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức hành chính và tổ chức đặc thù trực thuộc Văn phòng do Chánh Văn phòng quy định.
3. Biên chế công chức của Văn phòng thuộc biên chế công chức của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

- Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

- Điện thoại: 04.62739321

- Fax: 04.62739359

- Thư điện tử: vpb@moj.gov.vn​​