Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 33
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.003752 Đăng ký thế chấp tàu biển Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003688 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003669 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu biển trong trường hợp mua bán tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003625 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003600 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003561 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003506 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003428 Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003268 Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003046 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.002478 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001696 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001528 Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001176 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu bay trong trường hợp mua bán tàu bay có bảo lưu quyền sở hữu Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001139 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm