Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 445
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.000404 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000390 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000112 Bổ nhiệm công chứng viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Công chứng

1.000110 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000100 Bổ nhiệm lại công chứng viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.000094 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000080 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000075 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.000061 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Công chứng

1.000001 Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

Công chứng