Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 445
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000655 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.000627 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000624 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.000614 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000593 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000588 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000568 Luật sư Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.000547 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.000532 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Nuôi con nuôi

1.000507 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.000460 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000443 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000426 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000419 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch