4 năm thi hành pháp lệnh luật sư: Chuyên nghiệp hoá một một nghề... chuyên nghiệp

08/08/2005
Sau 4 năm, gần 4.000 LS chuyên nghiệp. Ngày 1/7/2001, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Luật sư với các quy định rất tiến bộ, phù hợp với các quy định về nghề luật sư và thị trường dịch vụ pháp lý của nhiều nước trên thế giới. Những quy định của Pháp lệnh Luật sư ngay lập tức được toàn xã hội đón nhận bằng những thay đổi tích cực, đặc biệt là sự thay đổi về số lượng người tham gia hoạt động luật sư và gia nhập thị trường dịch vụ pháp lý.