Đồng chí Đinh Trung Tụng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

22/04/2005
Ngày 20 tháng 04 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Ông Đinh Trung Tụng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Bộ Tư pháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.