Cải cách pháp luật trước yêu cầu gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế

18/01/2005
Cải cách pháp luật trước yêu cầu gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế
Việc gia nhập WTO của Việt Nam là quá trình vừa đấu tranh, vừa hợp tác nhằm nâng cao thế và lực trong việc giành lợi thế trong quan hệ thương mại thế giới. Trước yêu cầu này, công cuộc cải cách pháp luật đã được đặt ra và đang được đẩy mạnh với mục tiêu rõ ràng, nguyên tắc nhất quán hài hòa với các thông lệ và quy tắc thương mại thế giới.