Cán bộ Tư pháp không chỉ ngồi chờ dân tại trụ sở

06/01/2005
Cán bộ Tư pháp không chỉ ngồi chờ dân tại trụ sở
''Cán bộ tư pháp hộ tịch phải bám sát dân, chủ động phát hiện và đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch chứ không thể làm việc theo lối bàn giấy quan liêu ngồi chờ dân tại trụ sở''