Chung quanh Nghị định về việc chuyển giao tài sản bán đấu giá

20/07/2005
Thực hiện việc hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá. Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12-5-2005. Nhưng thông tư này lại có những quy định không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành.