23 tháng 11 là Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

19/07/2022
23 tháng 11 là Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 840/QĐ-TTg lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”.

Việc tổ chức “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam” phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.
Bên cạnh đó, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.
Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.