Bản chính: Hiểu thế nào cho đúng

06/08/2012
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được Chính phủ ban hành ngày 18/5/2007, trong đó quy định: Bản chính là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao. Thông tư số 03/2008/TT-BTP về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 25/8/2008 lại quy định: “Bản chính” quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP bao gồm: Bản chính cấp lần đầu; Bản chính cấp lại; Bản chính đăng ký lại. Thực tế có những quy định này đã phát sinh bất cập như ví dụ sau:

Anh Nguyễn Văn A mang Bảng điểm Đại học (được cấp lần hai, trong đó có ghi chú ở cuối trang là Cấp lại lần hai) và tờ photo bảng điểm này đến UBND một phường yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính. Vị cán bộ B tiếp nhận và trả lời không chứng thực bản sao từ bản chính được vì theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định Bản chính phải là bản cấp lần đầu tiên, Bảng điểm này được cấp lần hai nên không phải là Bản chính.

Anh A cho rằng Thông tư số 03/2008/TT-BTP đã hướng dẫn Bản chính cấp lại hay Bản chính cấp lần hai vẫn được xem là Bản chính. Tuy nhiên, anh B vẫn khẳng định: Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định bản chính là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao (nhấn mạnh phải cấp lần đầu tiên), còn Thông tư số 03/2008/TT-BTP hướng dẫn Bản chính còn gồm: Bản chính cấp lại; Bản chính đăng ký lại là điều này trái với Nghị định nên cần phải làm theo Nghị định - Văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

Người viết cho rằng vị cán bộ B nói đúng, nếu bảng điểm của anh A không có ghi “Cấp lại lần hai” thì  mới được chứng thực bản sao từ bản chính. Vì vậy, các cơ quan chức năng nên sửa quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP theo hướng “Bản chính” là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành (Không quy định là cấp lần đầu)", tương tự như "Bản chính văn bản" là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư)

Người viết rất mong nhận được ý kiến trao đổi của các độc giả để cùng làm sáng tỏ vấn đề này.

Hải Triều