Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông làm tốt công tác dân vận chính quyền

10/03/2020
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông làm tốt công tác dân vận chính quyền
Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền luôn được Sở Tư pháp xác định là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Do vậy, cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan luôn xác định việc tăng cường, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền là chủ trương lớn, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Người đứng đầu cơ quan và tập thể công chức, viên chức, người lao động của Sở luôn có tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính Nhà nước...
Một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận thể hiện trên các lĩnh vực sau: Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ở địa phương với các cơ quan, đơn vị có liên quan được thực hiện chủ động và hiệu quả hơn; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, các văn bản ban hành được triển khai thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo hành lang pháp lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên và trên nhiều lĩnh vực; việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm, chú trọng; các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng phong phú về hình thức, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, đặc biệt chú trọng các văn bản luật liên quan thiết thực đến đời sống, lao động của nhân dân, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; công tác quản lý xử lý vi pháp hành chính và theo dõi thi hành pháp luật hoạt động ngày một hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương;...
Trong hoạt động, điều hành, Sở đã đẩy mạnh và tiến hành đồng bộ việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hẹn, đúng hẹn của Sở Tư pháp trong năm 2019 đạt 97,1%, (hồ sơ trễ hẹn đều do lỗi của các đơn vị phối hợp giải quyết TTHC), các thủ tục hành chính đã được đơn giản hoá, công khai, minh bạch, đồng thời hiện đại hoá dịch vụ công gắn với thực hiện quy chế, văn hoá công sở đã tạo tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ được đổi mới, nâng cao...
Bên cạnh đó, công tác dân vận chính quyền đã chú trọng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan được cấp ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đã có tác động tích cực, góp phần thay đổi nhận thức, ý thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan và hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc.
Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn và tư pháp ở cơ sở tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh từ cơ sở, phát hiện và xử lý tại chỗ các mâu thuẫn phát sinh cũng như các khiếu kiện trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, công tác hòa giải ở cơ sở đã được ngành quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhằm góp phần giải quyết tốt các vụ tranh chấp, xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư.
Công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý từng bước đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, đánh dấu sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền địa phương. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, truyền thông trợ giúp pháp lý ngày càng phong phú, đa dạng, từng bước hướng đến các nhóm đối tượng đặc thù, chú trọng đến địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... 
Cùng với đó, việc phối kết hợp xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trong cơ quan cũng được chú trọng triển khai. Tính đến nay, Sở đã xây dựng được 04 mô hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: “Khéo” trong thực hiện đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động trên địa bàn tỉnh (Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp); “Khéo” trong cầu nối đưa pháp luật đến với người dân (Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật); “Khéo” trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai (Phòng Xử lý vi phạm hành chính và Thanh tra); “Khéo” trong việc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp).
Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, công tác dân vận của Sở Tư pháp trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn, góp phần tích cực đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đồng thời đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tiến Dũng