Thừa Thiên Huế: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL năm 2019 tăng 0,7% so với năm 2018

25/02/2020
Theo Báo cáo số 43/BC-UBND  ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2019 có 135/152 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 88,8%), tăng 0,7 % so với năm 2018 (năm 2018 có 124/152 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 81,6%).
Kết quả trên là sự tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan, địa phương. Bên cạnh đó, một số đơn vị cấp xã còn lúng túng trong đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thiếu giải pháp cụ thể để giải quyết những hạn chế và nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Một số xã thuộc đối tượng sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện đánh giá bị chậm tiến độ hoặc có lúng túng về mặt thủ tục khi thực hiện.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định do thể chế chưa hoàn thiện; một số đơn vị cấp xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí nên khó bảo đảm đạt các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan; nhận thức, ý thức của lãnh đạo một số ngành, địa phương về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa đầy đủ, có địa phương thực hiện còn mang tính đối phó hoặc chạy theo thành tích; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp huyện có lúc chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các ngành chưa thường xuyên, đồng bộ, các công việc chủ yếu do cơ quan Tư pháp thực hiện; chưa phát huy tốt vai trò của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện trong tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
Từ thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu để nâng cao chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020, như: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành, địa phương. Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các Sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý, bảo đảm cấp cơ sở hoàn thành được các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong tổ chức thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng trình tự, thủ tục, thời hạn.