Cà Mau thi đua lập thành tích Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019)

24/08/2019
Cách đây 74 năm, ngày 28/8/1945 tại Hà Nội, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia với 13 Bộ trưởng do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 07/11/1995, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công nhận ngày 28/8 là “Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp Việt Nam” theo Quyết định số 715/QĐ-TTg. Có thể khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ngành Tư pháp Việt Nam. Cũng chính từ đây, ngày 28/8 hàng năm là ngày quy tụ, đoàn kết các thế hệ cán bộ Tư pháp các cấp nhằm phấn đấu vì sự nghiệp chung của đất nước theo mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” do Đảng ta đã đề ra.
Sau khi tái lập tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau được thành lập (Trước đây là Sở Tư pháp tỉnh Minh Hải được thành lập ngày 23/9/1982). Thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp với nhiều nhiệm vụ mới thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ. Trên tinh thần đó, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009. Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Theo đó, bên cạnh việc ghi nhận thêm thêm nhiều nhiệm vụ mới cho ngành Tư pháp ở địa phương như: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính, hòa giải thương mại, thừa phát lại…; tổ chức bộ máy, biên chế Ngành Tư pháp cũng không ngừng được quan tâm, củng cố, kiện toàn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện nay Sở có 05 phòng nghiệp vụ và 03 đơn vị sự nghiệp, biên chế được giao 84 người, trong đó hành chính 39, sự nghiệp 43 và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Về trình độ nhìn chung đạt chuẩn, trong đó gần 100% tốt nghiệp đại học (Trong đó có: 01 nghiên cứu sinh, 05 thạc sĩ, 02 đang học cao học); 03 đồng chí lãnh đạo Sở; các phòng, trung tâm có 18 đồng chí (có 06 nữ). Ở Phòng Tư pháp huyện, phố có 46 người, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cử nhân Luật trở lên 46 người (100%), trong đó có 02 thạc sĩ luật và cử nhân khác 09 người (chiếm 20,5%); 21 đồng chí lãnh đạo phòng (08 nữ); Đối với Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã hiện có 225 công chức/101 xã, phường, thị trấn; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là 223 trình độ từ trung cấp luật và đại học luật, 02 đại học khác.
Với sự quan tâm kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tư pháp cũng không ngừng nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật của Ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau là thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, không ngừng củng cố tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức, người lao động; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm; công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, trợ giúp pháp lý, lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh… Qua đó, nhiều lần Sở Tư pháp đã được Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, đặc biệt Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.
Trong 8 tháng qua, thực hiện Chương trình công tác tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 11/02/2019, Sở Tư pháp đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Đó là triển khai, thực hiện đồng bộ, liên tục các mặt công tác được giao, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách hành chính, kiểm soạt thủ tục hành chính; tích cực phòng, chống tiêu cực trên các lĩnh vực nhạy cảm của Ngành: như công chứng, bán đấu giá, thừa phát lại; triển khai đồng bộ và có hiệu quả trong công tác lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm, giám định tư pháp, luật sư; tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và nhất là hòa giải ở cơ sở...
Có thể khẳng định, qua chặng đường phát triển không dài so lịch sử phát triển của dân tộc, nhưng Ngành Tư pháp Minh Hải trước đây, Tư pháp Cà Mau hiện nay có nhiều đổi mới phát triển đi lên, luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng thời kỳ do Đảng, Nhà nước giao cho, góp phần tô thắm thêm truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam, đã có những đóng góp nhất định vào việc quản lý nhàn nước, bảo vệ pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế. Vai trò và vị thế Ngành Tư pháp Cà Mau không ngừng được củng cố và tăng cường.
Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019), năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo một số nội dung tổ chức đợt thi đua cao điểm với các nội dung hoạt động, cụ thể như sau:
- Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”.
- Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.
- Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.
- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau năm 2019.
- Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động
Trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành và “về đích sớm” các nhiệm vụ được giao năm 2019, thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành Tư pháp Việt Nam./.
                                               
                                                            Đức Thắng