Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

16/08/2019
Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác thi đua,  khen thưởng tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Kế hoạch số 927/KH-KVTĐKCQTPBTB ngày 17/7/2019 của Khu vực Thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và Kế hoạch số 928/KH-STP ngày 17/7/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2019, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng đối với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên; về phía Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Giám đốc Sở cùng đại diện các phòng, ban liên quan.
Trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu cụ thể các nội dung, công việc. Qua kiểm tra cho thấy công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã quan tâm và thường xuyên phổ biến, quán triệt Luật thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản về phát động các phong trào thi đua của Bộ, địa phương đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện công tác thi đua, trong đó chú trọng ban hành Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 và các phong trào thi đua chuyên đề trong năm gắn với việc thực hiện giao ước thi đua nhằm quán triệt và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Sở đã tổ chức họp với Phòng Tư pháp các quận, huyện để lấy ý kiến, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định về đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua, khen thưởng đối với Phòng Tư pháp các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 79/QĐ-STP ngày 31/5/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng) thay thế Quy định trước đây. Việc ban hành Quy định này góp phần làm cho công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua ngày càng hiệu quả, công khai, minh bạch và sát với thực tiễn địa phương.Việc sơ kết đánh giá các phong trào thi đua được Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tiến hành thường xuyên, đồng thời, hàng năm đều tiến hành tổng kết phong trào thi đua song song với tổng kết công tác Tư pháp Ngành.
Từ việc triển khai toàn diện, đồng đều, có chất lượng các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động giai đoạn 2016 - 2020 như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”..., công tác thi đua của Sở Tư pháp đã tạo động lực thúc đẩy các đơn vị và cá nhân triển khai các lĩnh vực công tác chuyên môn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đơn cử: trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã thẩm định 42 dự thảo văn bản, tham gia góp ý hơn 390 lượt dự thảo văn bản của Trung ương, UBND thành phố và các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2019 trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản.Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng chú trọng triển khai, đảm bảo tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng. Thực hiện nghiêm các chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.  Đặc biệt, phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai hiệu quả đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, suy tôn, tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc của Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng.
Về công tác khen thưởng, qua kiểm tra thực tế hồ sơ xét khen thưởng năm 2018, 2019 cho thấy, Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thực hiện đúng vai trò, chức năng bình xét, tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Quá trình bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2018 được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp; việc sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng, lưu giữ hồ sơ tài liệu về thi đua, khen thưởng được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.
Năm 2019 Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng triển khai toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.
 
Nguyễn Thị Quế Anh – Sở Tư pháp Nghệ An