Họp Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

09/05/2024
Họp Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Ngày 9/5, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức cho biết, Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 07 chương, 54 điều. So với dự thảo Chính phủ trình giảm 05 điều (bỏ 07 điều và bổ sung mới 02 điều). Dự thảo Luật được chỉnh lý bảo đảm các nguyên tắc: Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013; đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, không thay thế toàn bộ các luật hiện hành; bám sát 09 nhóm chính sách đã được thông qua; cụ thể tối đa cơ chế, chính sách đặc thù để áp dụng được ngay; những vấn đề ủy quyền thì quy định ủy quyền cho các chủ thể có thẩm quyền theo pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ; thực hiện việc phân quyền mạnh, đồng thời quy định trách nhiệm tương ứng của Hà Nội gắn với quy trình, thủ tục và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức báo cáo tại cuộc họp.
 
    Tại cuộc họp, thành viên Tổ biên tập đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung như: nguyên tắc áp dụng pháp luật (quy định tại Điều 4); tổ chức chính quyền đô thị (quy định tại Chương II); cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (quy định tại Điều 25); biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (quy định tại Điều 33); khu vực TOD (quy định tại Khoản 4 Điều 31); quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác công trình hạ tầng,...    
"Transit Oriented Development gọi tắt là TOD nghĩa là lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị, lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung dân cư để từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông phân tán."
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp.
 
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổng hợp đầy đủ các ý kiến để nghiên cứu, chỉnh lý tại Dự thảo Luật. Đối với các nội dung còn chưa thống nhất, Vụ cần tổng hợp để xin ý kiến thành viên Tổ biên tập. Thứ trưởng cũng lưu ý, đây là Luật đặc thù nên cần xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội...

Thu Nga - Trung tâm Thông tin